images/lo.png

تدوین استراتژی

در محیط کسب و کار متلاطم و رقابتی و نیز فضای داخل سازمانی همواره در حال تغییر امروز، اهمیت مدیریت استراتژیک (مشتمل بر تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه استراتژیک) در موفقیت سازمان های پیچیده و حرفه ای بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگر، گزارش های متعدد حاکی از توفیق نه چندان زیاد مدیریت استراتژیک در کمک به سازمان ها برای دستیابی به موفقیت مورد انتظارشان مسئله مهمی است که اثر بخشی این سیستم مدیریتی را به چالش می کشد.
در این راستا ما بر اساس شناخت دقیق و عمیق سازمان شما به تدوین استراتژی های مناسب مطابق ذیل می پردازیم:
- تدوین مفهوم یکتا بازاریابی
- تدوین و اجرای استراتژی های بازاریابی یک الی سه سال آینده
- تدوین و اجرای استراتژی های جایگاه یابی برای مشتریان
- تدوین و اجرای استراتژی های برندینگ
- تدوین و اجرای استراتژی های بخش بندی و ورود به بازار های جدید
- تدوین و اجرای استراتژی های چگونگی تبلیغات محیطی و انتخاب رسانه های مناسب
- تدوین و اجرای استراتژی های ترفیع فروش
- اجرای استراتژی های قیمت گذاری و تحقیقات بازار متناسب آن