images/lo.png

تحقیقات بازار

تحقیق بازار فرایند نظام مند و هدفدار استنباط، جمع آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل و توجیه دست اندرکاران سازمان در ارتباط با اطلاعات مرتبط با کلیه مقولات بازار می باشد. تحقیقات بازار فرایندیست که مشتریان و مصرف کنندگان را از طریق اخذ اطلاعات مرتبط با خروجی های سازمان در بازار، به تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات مرتبط می سازد. بر اساس تعریف امروزی تحقیقات بازار، نقش آن بسیار گسترده تر و عمیق تر از گذشته شده است و در این راستا کارشناسان و محققان تحقیقات بازار، دیگر نقش عرضه کنندگان اطلاعات را بازی نمی کنند بلکه صرف اشراف بر ویژگی های بازار و مشتریان، خود حاوی نظرات و ایده های جدید هستند.
لذا ما در شرکت کارآفرینان عصر هوشمند آماده ایم در راستای اهداف سازمان شما و برای اشراف هر چه بیشترتان به بازار، مشتریان، مصرف کنندگان، عرضه کنندگان و دیگر عوامل بازار شما را یاری نماییم.